O PROJEKCIE

Od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE, współfinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.  

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH “AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące ich warunków życia w szczególności poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności liderów organizacji seniorskich w zakresie merytorycznych i organizacyjnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową oraz animowania działalności edukacyjnej dla seniorów na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w tym zakresie związanych z trwającym stanem epidemii,
 • ułatwienie liderom organizacji seniorskich dostępu do aktualnych, dedykowanych im informacji przydatnych w prowadzeniu i rozwijaniu działalności organizacji seniorskiej
  z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w tym zakresie związanych z trwającym stanem epidemii,
 • upowszechnienie i umożliwienie realnego, aktywnego uczestnictwa liderów organizacji seniorskich w procesie konsultowania – poprzez platformę internetową forumseniorow.pl – opinii i innych stanowisk merytorycznych przygotowywanych przez ekspertów Wnioskodawcy w sprawach ważnych dla seniorów i seniorskich organizacji pozarządowych na szczeblu centralnym i regionalnym,
 • promowanie i podnoszenie skłonności seniorskich NGO w zakresie przystępowania
  do organizacji sieciujących celem wspólnego zabiegania o sprawy ważne dla funkcjonowania i rozwoju tego segmentu sektora pozarządowego w Polsce.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednią grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+ będące liderami/ przedstawicielami organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, które chcą pozyskać informacje, wiedzę i umiejętności niezbędne do skuteczniejszego podejmowania działań rzeczniczych i aktywizujących lokalne środowiska osób starszych.

Pośrednio odbiorcą zaplanowanych działań projektowych będzie środowisko organizacji seniorskich w Polsce m.in.: uniwersytety III wieku, działające w różnej formie kluby seniora SENIOR +/ centra seniora, uniwersytety ludowe, lokalne oddziały Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, branżowe organizacje zrzeszające emerytowanych pracowników oświaty czy służby zdrowia.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

 • Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-doradczego dla liderów organizacji seniorskich w Polsce pn. „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”.
 • Opracowanie i dystrybucja kwartalnika informacyjno-edukacyjnego dedykowanego seniorom i liderom organizacji seniorskich w Polsce.
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwania na przyszłość”.
 • Upowszechnienie i rozwój działalności platformy partycypacyjnej www.forumseniorow.pl.
 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji seniorskich w Polsce.

ZAPLANOWANE REZULTATY

 • zorganizowanie 4 edycji warsztatów „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”, w których weźmie udział łącznie 48 osób,
 • dla uczestników warsztatów „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów” zostanie wdrożone indywidualne doradztwo w wymiarze 4 godzin na każdego uczestnika, łączny wymiar 192 godziny, w ramach którego udzielonych zostanie co najmniej 130 porad i konsultacji,
 • w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego odbędzie się 480 godzin efektywnych dyżurów specjalistów – doradców, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 300 porad i konsultacji,
 • zostaną opracowane i wydane 3 kolejne wydania kwartalnika „Ogólnopolski Biuletyn UTW”, każdy w nakładzie 700 szt., które otrzyma drogą pocztową ok. 700 organizacji seniorskich w Polsce. Biuletyny będą zamieszczane również na stronie www Federacji.
 • zostanie opracowanych, skonsultowanych z organizacjami seniorskimi (za pomocą platformy www.forumseniorow.pl) oraz przesłanych do centralnych lub regionalnych organów administracji publicznej co najmniej 50 opinii i innych stanowisk merytorycznych w sprawach istotnych dla seniorów i środowiska organizacji seniorskich w Polsce.
 • zostanie zorganizowana jednodniowa, ogólnopolska konferencja edukacyjna pn. „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwania na przyszłość”, w której weźmie udział co najmniej 80 uczestników w szczególności liderów/przedstawicieli seniorskich organizacji pozarządowych,
 • z działań projektowych skorzysta co najmniej 120 liderów/przedstawicieli organizacji seniorskich oraz ok. 700 organizacji seniorskich.